Производство на Биогорива

В днешно време за производство на биогорива се използват различни биологични процеси. За разлика от изкопаемите горива, като петрол, биогоривата са екологично чисти, тъй като обикновено са от растителен произход. Алтернативно, компании могат да произвеждат биогорива от различни земеделски, търговски и промишлени отпадъци. Интересното е, че определен химичен процес на реакция на етилен с пара също води до биогориво. На пазара има много различни видове биогорива. Съществуват също значителни изследвания и разработки на нови технологии с цел производство на биогорива от нов тип.

Биоетанол

Биоетанолът със сигурност е едно от най-популярните и най-важни биогорива. Това е ефективно алкохол (етилов алкохол – C2H5OH). Произвежда се от ферментацията на въглехидратите в растенията. Различни растения могат да бъдат източник, включително царевица, захарна тръстика, сладко сорго и др. Биоетанолът изглежда като бистра безцветна течност. Той е биоразградим, има ниска токсичност и причинява малко замърсяване. Забележително е, че при неговото изгаряне се произвеждат въглероден диоксид и вода.

Основната употреба на биоетанол е като транспортно гориво. Той често е директен заместител на изкопаемите горива. По-често,обаче, се ползва като добавка, в която е част от смес с бензин. Биоетаноловите горивни смеси са много популярни в САЩ, най-често в съотношение 90% бензин и 10% биоетанол. Тъй като биоетанолът е високо октаново гориво, добавянето му към бензина увеличава нивото на октана и подобрява емисиите.

Биодизел

Производств на биогориво е възможно и от растителни масла, както и животински мазнини. Резултатът е едно от най-важните биогорива на пазара – биодизел. Той има идентични свойства с традиционния дизел, но е естествен и екологично чист. Състои се от дълговерижни алкил естери (етил, метил или пропил). Химична реакция между липиди (масла / мазнини) и алкохол е обикновено методът, използван за производство на биодизел. Един от най-често срещаните и полезни входни източници за производство е използвано готварско олио. Това е наистина уникален начин за превръщане на труден за управление отпадък в един много полезен продукт.

Биодизелът е много важен за поради употребата му за транспортно гориво. Той може да замени традиционното дизелово гориво по подобен начин, както биоетанолът заменя бензин. Подобно, приложението му обикновено е като добавка. В ЕС по закон дизелово гориво на пазара трябва да съдържа определен процент биодизел.

Биогаз и Биометан

Анаеробното разлагане и компостирането на органични отпадъци произвеждат биогаз. Това е друго биогориво с нарастващо въздействие върху обществото. Състои се главно от метан, който обикновено е около 60-70% от общия биогаз. Този уникален газ е силно токсичен и 84 пъти по-замърсяващ от въглеродния диоксид. Той улавя топлината много ефективно и по този начин има много по-голямо въздействие върху атмосферното замърсяване. По света съществуват много източници на метан, включително естественото разлагане на отпадъците в сметищата.

Биогазът е изключително полезно биогориво. Системи за когенерация ефективно го изгарят, за да произвеждат възобновяема енергия (електричество и топлина). Като алтернатива, чрез допълнителни технологии той може да бъде пречистен. Резултатът е биометан, който е изключително полезно биогориво с до 99,9% съдържание на метан.

Биометанът в неговата газообразна форма може да бъде инжектиран в националната газовата мрежа. Той има почти идентични свойства с природния газ. Затова, той е един от най-важните биогорива за бъдещето. Правителствата разчитат на него, за да направят своите газови мрежи по-екологично чисти. Освен това, технологии за втечняване могат да го превърнат в течен биометан. Тогава става много ценен за директна употреба като транспортно гориво. Някои държави вече експлоатират флотилии от превозни средства като автобуси, които изцяло работят на биометан.

Това са само някои от многобройните видове полезни биогорива. Други включват биопропанол, биобутанол, биометанол, биоетери и други. Производство на биогорива от всякакъв тип е уникално, тъй като се получава чрез естествен биологичен процес, който е екологосъобразен и може да замени замърсяващите изкопаеми горива.

Производство на биогорива е възможно от растения
Биоетанол е биогориво произведено от царевица
Завод за производство на биогорива
Завод за биометан произвежда ценно биогориво

Нашето Участие в Производство на Биогорива

Ние работим върху редица иновативни технологии за производство на биогорива. Чрез превръщането на енергийното съдържание на някои потоци от отпадъци, например, можем да произвеждаме определени биогорива. Уникално, някои технологии използват парникови газове и други вредни елементи като входящи суровини. Освен това, излишната изгубена електроенергия от възобновяеми източници може да осигури необходимата енергия за процеса. По този начин, тя играе полезна роля, вместо просто да бъде изгубена.

Такива технологии откриват възможности за много възобновяеми източници. Те осигуряват полезно приложение за инсталации, които имат прекъсващо и небалансирано производство на електроенергия и съответно не могат да захранват цялата си електроенергия в мрежата. Това със сигурност е сериозен проблем при соларните и вятърните паркове, които са особено известни с тяхната неефективност. Вместо това, излишната продукция може да се използва чрез такива иновативни процеси за производство на биогорива. Те могат да се разглеждат и като решения за съхранение на енергия. Електричеството и замърсяващите газове произвеждат биогориво, което организациите съхраняват и използват само, когато и където е необходимо. Имайки в вредвид фокуса напоследък на изследователската и развойната дейност върху решения за съхранение на енергия от възобновяеми източници (основно литиеви батерии), това със сигурност е нова и интересна алтернатива.

Ние работим с внимателно избрани партньори в областта на технологиите. Нашата цел е да развием устойчиви и ефективни решения за производство на биогорива в много страни по света. Много държави разполагат с ресурси за производство на полезни биогорива, както и имат голям недостиг на енергия. Много региони (особено по-бедни) също не разполагат с енергийна инфраструктура. Ние възнамеряваме да предоставим иновативни решения, които да им позволят да произвеждат, съхраняват и използват биогорива, където и когато е необходимо. Това потенциално представлява възможност за разработване на множество електрически микромрежи в световен мащаб, които да се захранват от биогорива.

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини