Екологични Решения на Глобални Предизвикателства

Ние проектираме и реализираме уникални екологични решения посредством най-новите високотехнологични иновации. По-голямата част от нашата работа е фокусирана върху обработката на различни видове отпадъци както в малки, така и в големи мащаби. Нашите високоефективни и ефикасни системи могат да извлекат и да използват ценните елементи от отпадъците. Също така, те имат по-ниски капиталови и оперативни разходи, отколкото повечето съществуващи преработвателни предприятия на пазара. По-ниските разходи позволяват нашите решения да бъдат в по-малък мащаб и да са разположени по-близо до източниците на отпадъци. По този начин също подобряваме ефективността на логистиката за изхвърляне на отпадъци и значително намаляваме разходите.

Битови отпадъци малка снимка

Битови Отпадъци

Иновативно решение за деконтаминация и почти цялостно разделяне на смесени битови отпадъци на чисти рециклируеми фракции и оползотворяване на органични вещества

Виж Още
Органични отпадъци причиняват замърсяване

Органични Отпадъци

Инженерно решение за елиминиране на до 96% от твърди органични отпадъци при източника до 3 дни

Виж Още
Завод за производство на биогаз

Производство на Биогаз

Ефективно производство на биогаз от органични отпадъци за генериране на възобновяма енергия и биометан гориво

Виж Още
Двугоривна технология

Двугоривна Технология

Система, даваща възможност на дизелови двигатели (HGV, влакови, корабни и др.) да работят двугоривно на газ, намалявайки разходите за гориво и вредните емисии 

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Предизвикателствата на Глобалните Отпадъци

Управлението на отпадъци продължава да е едно от най-големите глобални предизвикателства. С нарастване на населението обемът на генерирани отпадъци се увеличава всяка година. В световен мащаб, съществуват безброй депа/сметища, които причиняват огромно замърсяване на атмосферата, почвата и природните водоизточници. В сметищата разграждането на органични отпадъци води до създаване на значителен обем от инфилтрат, т.е. генерират се отпадъчни води. В много случаи инфилтратът се оттича в естествени водоизточници, причинявайки изключително замърсяване. Това е особено голям проблем в по-слабо развитите страни, където депата нямат мерки за улавяне и управление на инфилтрат. Замърсяването на естествените водоизточници е една от най-големите причини за заболявания в световен мащаб.

Правителствата по света въвеждат редица стратегии за решаване на сериозния проблем с отпадъците. Те включват законодателство като Директива 2008/98/ЕО на ЕС, която юридически обвързва всички държави-членки на ЕС. Сегрегация на отпадъците днес е стандартна практика в много страни. Също така, таксите за депониране на отпадъци се увеличават непрекъснато. Те стимулират значителен ръст в секторите за рециклиране и енергия от отпадъци. Разбира се, всички тези инициативи намаляват обема на депонирани отпадъци. Въпреки всички усилия, обаче, значителни количества отпадъци все още се депонират. Това се дължи главно на факта, че отделянето на органичния състав от рециклируемите фракции все още е едно голямо и много скъпо предизвикателство.

Нашите Екологични Решения – Може Би Край на Сметищата

Нашите решения представляват голяма крачка напред в начина, по който можем да преработваме отпадъците и отпадъчните води. Ние вярваме че технологиите и иновациите са ключът към бъдещето на човечеството. Затова работим в партньорство с компании създатели на нови технологии. Ние проектираме и реализираме решения, които включват множество иновации в един уникален модел. Целта ни е да се използват ценните елементи на отпадъците по-ефективно, както и по-икономично. Ние определено можем да постигнем превъзходни резултати от обработката на битови и търговски отпадъци. Това е така, защото сме в състояние да обеззаразяваме и отделяме чисти рециклируеми фракции от отпадъци далеч по-ефективно от почти всички съществуващи технологии. Освен това, ние сме в състояние напълно да оползотворим ценните отделени органични вещества, които обикновено представляват значителна част от отпадъците.

Сметищата причиняват замърсяване и се нуждаят от екологични решения
Отпадъци замърсяват река - нашите екологични решения могат да решат този проблем

Глобални Предизвикателства на Замърсяването на Въздуха

Изгорелите газове на колите причиняват значително замърсяване на въздуха - нужни са екологични решения
ТЕЦ причинява замърсяване на въздуха
Електрическите коли са едно от бъдещите решения за транспорт

Нарастването на населението не само увеличава обема на отпадъците, но и нивото на замърсяване на въздуха в атмосферата. Промишлеността се увеличава в съответствие с населението, за да отговори на нарастващото търсене. Както населението, така и промишлеността основно разчитат на транспорт, чийто мащаб също се е покачил. По-голям брой превозни средства води до излъчване на по-големи количества вредни парникови газове в атмосферата. Това е една нарастваща и много тревожна тенденция.

Освен това, нашето развиващо се общество има по-големи битови, търговски и промишлени енергийни потребности. Нашите газови и електрически мрежи разчитат почти изцяло на изкопаеми горива, които също причиняват огромно замърсяване на въздуха.

Поради тези причини качеството на въздуха, който дишаме, значително се влошава всяка година. Не само това, но както добре знаем, замърсяването на въздуха е основната причина за глобалното затопляне. Трябва да се направят промени, за да спрем да унищожаваме нашата планета.

Зелено Бъдеще

За щастие, през последните години правителствата по света започнаха да предприемат мерки. Те активно проучват екологични решения, които могат да помогнат за намаляване на замърсяването. Техните планове включват мерки, които обхващат както енергийното производство, така и транспортните горива. Следователно виждаме ръст в развитието на възобновяемата енергия и биогоривата. Очевидно е, че както енергийния, така и транспортния сектор стават по-зелени. Това е особено видимо в Европа и Северна Америка. С намаляващите разходи за възобновяема енергия тенденцията на развитие се очаква да продължи.

Електрическите автомобили и водородното гориво са други важни постижения. И двете са на път да играят важна роля в бъдещето на транспорта. Разработват се и много други биогорива, които също се очакват да имат важно влияние.

Нашите Екологични Решения – Един Ефективен Принос

Ние работим, както върху производство на енергия от възобновяеми източници, така и върху производство на биогорива. Някои от нашите екологични решения за преработка на отпадъци включват технологии за възобновяема енергия. Анаеробното разлагане, например, се ползва специално за обработка на органичната фракция на отпадъците. То превръща енергийното и съдържание в биогаз, който чрез система за когенерация произвежда електричество и топлина. От друга страна, с допълнително пречистване на биогаз, ние впоследствие можем да произвеждаме биометан. Това е важно и много ценно биогориво. То пряко замества природния газ в националната мрежа, тъй като има почти идентични свойства. По същия начин се използва и в транспорта, а някои страни в Европа вече експлоатират флотилии от автобуси, които работят на биометан. Също така работим върху иновационни технологии за производството и на други биогорива. Очаква се те да имат значителен принос към зеленото бъдеще на нашето общество.

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини